HOTLINE +421 911 908 259

Obchodné podmienky
 1. Všeobecné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri nákupe tovaru z internetového obchodu www.rybarikcentrum.sk a v jeho prevádzke na ulici  Daxnerova 3487/43, 010 01 Žilina - Hliny 8.
Všeobecné zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä Občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa, zákonom o podomovom predaji a zásielkovom predaji a Obchodným zákonníkom v platnom znení.
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu a kamennej predajne je:
Rybárik, rybárske centrum s.r.o.
Sad SNP 8, 010 01 Žilina
Zápis v OR SR: Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vl.č.: 59699/L
IČO: 47 352 434
DIČ: 2023821668
IČ DPH: SK2023821668
Banka a číslo účtu: VÚB, a. s.,  č. ú. 3181915253/0200
IBAN: 
SK4002000000003181915253
BIC: SUBASKBX
Kontakt: tel. +421911908259
e-mail: info@rybarikcentrum.sk
 
 
Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1.
Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.rybarikcentrum.sk.
 
Kupujúcim sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim uzavretím kúpnej zmluvy.
Na Kupujúceho, ktorý je osoba kupujúca tovar za účelom podnikania, resp. výkonu povolania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia týkajúce sa odstúpenia od zmluvy a záruky a reklamácií týchto Obchodných podmienok.
Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Obchodných podmienok.
II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
Objednávka na tovar sa realizuje prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na internetovej stránke Predávajúceho. Každá objednávka je považovaná za záväznú, ak je doručená Predávajúcemu a ak obsahuje všetky potrebné náležitosti, tj. meno a priezvisko resp. obchodné meno Kupujúceho, dodaciu a fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt, názov objednávaného tovaru (presný názov tovaru, katalógové číslo, alebo EAN produktu v záujme jednoznačnej identifikácie tovaru), množstvo, spôsob dodania a platby. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s cenou tovaru, Obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami Predávajúceho platnými ku dňu odoslania objednávky, nákladmi na dopravu tovaru a oboznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.
Po odoslaní objednávky Kupujúci obdrží e-mailovú správu s detailom objednávky, ktorá nie je potvrdením objednávky, ale je vygenerovaná automaticky. Kupujúci si vo vlastnom záujme skontroluje správnosť údajov a informácií o objednanom tovare v e-mailovej správe a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí ihneď kontaktuje Predávajúceho, najneskôr však do 1 hodiny od prijatia správy. V opačnom prípade Kupujúcemu nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy z dôvodu nekorektných údajov.
Po prijatí objednávky Predávajúci preverí dostupnosť tovaru na sklade a elektronickou formou prostredníctvom e-mailu zašle Kupujúcemu správu o potvrdení prijatej objednávky, čím dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Predávajúci obchoduje výhradne len na území Slovenskej republiky.
Predávajúci si vyhradzuje právo kontaktovať zákazníka telefonicky pre overenie alebo spresnenie objednávky.
 
Zadaním objednávky vyjadruje kupujúci svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami, a to, že sa s týmito podmienkami riadne oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.


III. Cenové a dodacie podmienky, poštovné a balné
Kupujúci je povinný za objednaný tovar včas a riadne zaplatiť kúpnu cenu, ktorá bola uvedená na internetovej stránke v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.
Všetky ceny tovaru uvedené na internetovej stránke Predávajúceho sú vrátane DPH. V cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na dopravu. Akciové ceny tovaru platia len určité časové obdobie alebo do vypredania zásob. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa spôsobu platby dohodnutého v objednávke, a to:
 • bezhotovostným bankovým prevodom na účet Predávajúceho,
 • vkladom hotovosti na účet Predávajúceho,
 • dobierkou, hodnota dobierky je 4,90€ (od 15.3.2020 neposkytujeme)
 • v hotovosti pri osobnom odbere na prevádzke Predávajúceho.
Po potvrdení objednávky bude Kupujúcemu zaslaný elektronickou formou na kontaktnú emailovú adresu detail objednávky s uvedením konečnej kúpnej ceny tovaru a prepravných nákladov.
Objednávky sú vybavované v čo najkratšom termíne, pri bežnom tovare je termín dodania tovaru do 5 pracovných dní od expedície. V prípade objednávky  menej bežného tovaru, najmä nachádzajúceho sa v externom sklade dodávateľa, môže byť dodacia lehota dlhšia a bude dohodnutá telefonicky so zákazníkom. Objednávku je vhodné odoslať do 16,00 hod., aby boli dodacie lehoty zachované. O termíne odoslania tovaru Predávajúcim bude Kupujúci informovaný elektronickou poštou alebo telefonicky.
Kupujúci je povinný skontrolovať neporušenosť balíka a pri akýchkoľvek nedostatkoch neprevziať balík. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci deklaruje, že zásielku prevzal neporušenú. Ak zistí po prevzatí zásielky rozdiel medzi tovarom a dodacím listom resp. objednávkou o tejto skutočnosti je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho. Pokiaľ tak Kupujúci neurobí, následná reklamácia nebude uznaná.
Tovar je zasielaný poštou na dobierku /platba na účet/, prípadne kuriérom alebo osobne.

Pokiaľ objednávka dosiahne a presiahne hodnotu 39 €, a hmotňosť balíka bude do 10kg, náklady na poštovné hradí Predávajúci. Kupujúci má vtedy nárok na jedno poštovné zdarma. Na poštovné zdarma nad 39 € nemá kupujúci nárok, ak reklamuje napríklad veľkosti obuvi, prsačiek a iné, a nechá si na výmenu preposielať iné veľkosti, iné modely a pod. Vtedy riadne platí poštovné vo výške 4,90 €.

Poštovné a balné:
• Slovenskou poštou, v rámci Slovenskej republiky: 8,90 €.
   Dodacia doba je cca 2-3 pracovné dni, balík nesmie presiahnuť hmotnosť 15kg. (od 1.1.2020 nevyužívame túto službu).
 
•  Prepravnou službou (kuriérom UPS, SPS), 
v rámci Slovenskej republiky : 4,90 €.
   
Dodacia doba je cca 1-2 dni, balík nesmie presiahnuť hmotnosť 15kg.

Pokiaľ váha krmív a kŕmnych, alebo chytacích granúl, peliet, alebo boilies, olovených záťaží presiahne 30% celkovej váhy objednávky, cena prepravy sa riadi
platným aktuálnym cenníkom prepravnej kuriérskej spoločnosti, alebo Slovenskej Pošty a.s., v rámci Slovenskej republiky.
Aktuálna výška prepravného za takúto objednávku bude komunikovaná objednávateľovi ešte pred vyskladnením tovaru.
Dodacia lehota je cca 24-48 hodín, objednávaný tovar zasielame na adresu udanú kupujúcim v objednávke, balík nesmie presiahnuť hmotnosť 30kg.
Faktúra na kúpnu cenu tovaru, ktorá predstavuje daňový doklad bude priložená k tovaru. Faktúra predstavuje zároveň dodací a záručný list.
Tovar bude zaslaný na adresu Kupujúceho, ktorú Kupujúci uviedol pri registrácii ako adresu dodania.

IV. Stornovanie objednávky
Kupujúci má právo stornovať objednávku:
 • e-mailom alebo telefonicky bez udania dôvodu ak objednávka nebola potvrdená Predávajúcim do 24 hodín od jej odoslania. Je potrebné uviesť meno, priezvisko resp. obchodný názov, číslo objednávky resp. popis objednaného tovaru, e-mailový a telefonický kontakt.
 • ktorá bola potvrdená Predávajúcim, no ešte nebola odoslaná Kupujúcemu. Takúto objednávku je možné stornovať e-mailom, kde je potrebné uviesť meno, priezvisko resp. obchodný názov, číslo objednávky resp. popis objednaného tovaru, e-mailový a telefonický kontakt. V tomto prípade je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu všetky preukázateľne a účelne vynaložené náklady súvisiace s objednávkou Kupujúceho.
 • v prípade, ak Kupujúci zámerne neprevezme, nevyzdvihne objednaný tovar od Kuriéra, Slovenskej pošty, a zásielka bude vrátená Predávajúcemu, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu všetky preukázateľné náklady súvisiace s vrátením takejto objednávky Kupujúceho.
 • ak Predávajúci nesplnil dodacie podmienky.
Predávajúci má právo stornovať objednávku:
 • ak pri platbe bezhotovostným prevodom alebo vkladom hotovosti na účet nebude celková suma objednávky vrátane poštovného pripísaná na účet Predávajúceho do 10 dní od potvrdenia objednávky.
 • ak sa uvedený tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru alebo ak ho nie je možné dodať v požadovanej lehote. V prípade, že nastane takáto situácia, Predávajúci po zistení daného stavu okamžite kontaktuje Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto suma vrátená v najkratšom možnom termíne.
O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný elektronickou poštou.

V. Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). Kupujúci má právo v tejto lehote po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať tak, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode.
V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. V prípade, že sa Kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní, zašle Predávajúcemu tovar vrátane kópie faktúry. Tovar je potrebné vrátiť na adresu prevádzky Predávajúceho v originálnom balení, kompletný, nepoužitý, nepoškodený. Odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci realizovať písomnou formou, a zaslať ho poštou spolu s tovarom alebo e-mailom. Pri odstúpení od zmluvy vráti predávajúci spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy (objednávky) alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Prepravné náklady na vrátenie tovaru hradí zákazník. Tovar zaslaný formou dobierky nebude prevzatý.


Finančné prostriedky budú Kupujúcemu vrátené v súlade s ustanovením príslušného zákona do 14 dní bankovým prevodom na ním uvedený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak. Na žiadosť Kupujúceho môžu byť peniaze vrátené poštovou zloženkou. 

VI. Záruka a reklamácie
Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.
Reklamáciu si môže Kupujúci uplatniť vyplnením reklamačného protokolu a odoslaním reklamovaného tovaru spolu s požadovanými dokladmi poštou na adresu prevádzky  Predávajúceho: Daxnerova 3487/43, 010 01 Žilina - Hliny 8. K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis nedostatku. Reklamovaný tovar musí byť kompletný.
Ak uvedené podmienky nebudú riadne splnené, reklamácia nebude uznaná ako oprávnená.
 
Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, spôsobené nešetrným zaobchádzaním s tovarom, neodborným používaním tovaru, alebo v rozpore s návodom na jeho použitie vrátane neodborného zásahu do tovaru, neodborným rozobratím tovaru, ďalej tiež spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva a/alebo pri inom porušení záručných podmienok, prípadne ostatnými skutočnosťami, uvedenými na záručnom liste/návode.
Na takto vzniknuté poruchy sa poskytnutá záruka nevzťahuje, Kupujúci si v takomto prípade môže dohodnúť s Predávajúcim podmienky (cenu a termín) nezáručnej opravy.
 
Reklamácia sa ďalej nevzťahuje na CD a DVD nosiče, batérie, akumulátory, knihy, softvér, tlačové materiály, svietidlá a svetelné zdroje, špeciálne (náhradné diely a pod.), krmivá, návnady, nástrahy sterilizované, živé, puffy, boilies a pelety.
Reklamácie rieši Predávajúci individuálne, s cieľom vyhovieť požiadavkám Kupujúceho, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim.

VII. Ochrana osobných údajov
Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho len za účelom bezproblémového vybavenia jeho objednávky a zaväzuje sa, že údaje nebudú zneužité ani poskytnuté tretím stranám (s výnimkou Slovenskej pošty alebo prepravnej spoločnosti za účelom doručenia zásielky).
Od Kupujúceho ako fyzickej osoby Predávajúci zhromažďuje tieto údaje: meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu vrátane PSČ, telefonický a e-mailový kontakt.
Od Kupujúceho ako právnickej osoby Predávajúci zhromažďuje tieto údaje: obchodný názov, IČO, DIČ, IČ DPH, adresu sídla vrátane PSČ, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefonický a e-mailový kontakt.
Kupujúci svojou registráciou súhlasí s poskytnutím osobných údajov Predávajúcemu na tieto účely v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a deklaruje, že uvedené údaje sú pravdivé a poskytol ich dobrovoľne.
Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť svoje osobné údaje po prihlásení v sekcii registrácia.
Kupujúci udeľuje svoj súhlas až do odvolania. Kupujúci môže kedykoľvek zrušiť svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov Predávajúcemu a môže tak urobiť písomnou formou alebo e-mailom.

 

Od 25. mája 2018 vstupuje do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation), vďaka ktorej budú vaše osobné údaje lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontrolu. 

Aktualizovali sme preto naše Obchodné podmienky, a pripravili sme pre vás jednoducho použiteľné nástroje, aby ste mohli spravovať svoje osobné údaje a využívať svoje práva. Prečítajte si ich prosím a v prípade, ak Vám súčasné súhlasy nevyhovujú, zmeňte si Vaše aktuálne nastavenia.

 

Rybárik, rybárske centrum s.r.o. Sídlo Sad SNP 8, 010 01 Žilina spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, email, telefón) iba za účelom vybavenia Vašej objednávky. Vaše údaje budú spracované v interných systémoch poučenými pracovníkmi po dobu 10 rokov, a nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám.

Pri poskytovaní Služieb a predaji Tovaru prostredníctvom Webovej stránky www.rybarikcentrum.sk  a predaji tovaru dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov z našej strany, teda spoločnosti Rybárik, rybárske centrum s.r.o., IČO: 47352434, so sídlom Sad SNP 8, 010 01 Žilina, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 59699/L .

V rámci tejto časti VOP sa Vám snažíme transparentne poskytnúť všetky potrebné informácie v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), aby ste vedeli, ako Vaše osobné údaje spracúvame. Ak by ste mali akékoľvek otázky, kontaktujte nás.

Tieto pravidlá spracovania osobných údajov platia od 25. mája 2018.

Aké osobné údaje spracúvame, ako ich používame a ako dlho ich uchovávame

Registračné údaje. Ak si vytvoríte na Webovej stránke svoj Užívateľský účet, Váš email, ktorý na jeho vytvorenie postačuje, budeme spracovávať za účelom správy a sprístupňovania Vám Vášho Užívateľského účtu a zároveň poskytovania Služby. Poskytnutie emailu je zmluvnou požiadavkou a Vašou povinnosťou, bez neho nie je možné uskutočniť Registráciu a poskytovať Službu. Po úspešnej Registrácii máte možnosť vložiť do svojho Užívateľského účtu niektoré ďalšie osobné údaje, ako sú napríklad: meno, adresa, emailová adresa, telefonický kontakt. Tieto osobné údaje máte možnosť kedykoľvek meniť alebo vymazať. Právnym základom je plnenie Zmluvy. Doba uchovávania je po dobu, kým si Váš Užívateľský účet nezrušíte. V prípade, že sa po dlhšiu dobu do Vášho Užívateľského účtu neprihlásite, môžeme Vám poslať email a pripomenúť Vám Vašu Registráciu s otázkou, či si prajete pokračovať v používaní Vášho Užívateľského účtu, alebo ho zrušiť. Po zrušení Užívateľského účtu vymažeme všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste doň vložili.

Údaje v súvislosti s platbami. Faktúry, ktoré obsahujú Vaše osobné údaje ( v prípade Kúpnej zmluvy Vaše meno, priezvisko, adresa, email a telefónne číslo) a výpisy z bankového účtu (Vaše meno, priezvisko a číslo bankového účtu) a informácia o platbe Členského, prípadne ceny zakúpeného Tovaru, ďalej uchovávame počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Marketing. V prípade, že ste nám udelili Váš súhlas, môžeme spracovávať Vaše osobné údaje aj za účelom marketingu, napríklad doručovať Vám newsleter alebo reklamné emaily, a to buď o nás, našich výrobkoch a službách, prípadne o tretích stranách a ich výrobkoch a službách. Právnym základom je Váš súhlas. Môžete ho samozrejme kedykoľvek odvolať. Doba uchovávania je po dobu, kým tento súhlas neodvoláte. Ak nám dáte svoj súhlas, tento marketing budeme robiť na základe Vášho profilovania. Profilovanie znamená, že automaticky vyhodnotíme napríklad ako využívate našu Službu, prípadne aký Tovar nakupujete, ktoré články na Webovej stránke čítate, prípadne o ktoré informácie máte pravdepodobne väčší záujem, napríklad strava, cvičenie alebo iné preferencie, záujmy a podľa toho Vám lepšie prispôsobíme reklamu.

S kým zdieľame Vaše osobné údaje

V niektorých obmedzených prípadoch vaše osobné údaje poskytujeme iným subjektom (príjemcom). Môže ísť o nasledovné prípady:

Poskytnutie tretím stranám, ak je to dovolené alebo požadované právnymi predpismi, napríklad sprístupnenie štátnym orgánom v súlade s právnymi predpismi, v prípade predaja nášho podniku alebo v prípade našej právnej ochrany.

Poskytnutie našim dodávateľom (spracovateľom), ktorí nám na základe zmluvy poskytujú rôzne služby, v rámci ktorých dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov.

 

Ako Vaše osobné údaje chránime

Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť bezpečnosť Vašich osobných údajov a aby sme predišli ich zničeniu, strate, zmene, ich neoprávnenému poskytnutiu, a neoprávnenému prístupu k nim.

Na spracovanie Vašich osobných údajov používame len takých dodávateľov služieb, ktorí tiež poskytujú primerané záruky bezpečnosti a ktorých zmluvne zaviažeme spracovávať Vaše osobné údaje len v súlade s našimi pokynmi a zachovávať dôvernosť Vašich osobných údajov.

Odoslaním objednávky zároveň prehlasujete, že máte viac ako 16 rokov, a ak máte menej ako 16 rokov, tak ste požiadal/a svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

V rámci EÚ platí voľný pohyb osobných údajov.

Vaše práva

Podľa GDPR máte právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Čo tieto práva znamenajú?

Právo na prístup

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom. Na požiadanie Vám teda poskytneme všetky informácie ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby sme opravili Vaše nesprávne osobné údaje a doplnili ich, ak sú neúplné.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)

Vaše osobné údaje mažeme, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sme spracúvanie vykonávali. Toto právo však neplatí absolútne. Existujú prípady, kedy osobné údaje musíme uchovávať, napríklad za účelom účtovníctva.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, pokiaľ ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo namietať proti spracúvaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva na právnom základe nevyhnutnosti na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, na účely profilovania, a na účely priameho marketingu.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na Vašom súhlase alebo na zmluve a zároveň sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Do budúcna na webovej stránke plánujeme implementovať nástroj, ktorý Vám zjednoduší získať Vaše údaje automaticky.

Právo odvolať súhlas

Ak je spracúvanie založené na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, napríklad Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Cookies

Na našej webovej stránke používame cookies. Je to bežná prax webových stránok. Pokračovaním v používaní našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním.

Máte otázky? Napíšte nám.

Ak máte otázky k týmto pravidlám spracovania osobných údajov, prípadne by ste chceli získať podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov alebo Vašim právam, ozvite na nám, e-mailom na info@rybarikcentrum.sk Radi Vám odpovieme na Vaše otázky.

 

Upravené 25. mája 2018.

 


VIII. Záverečné informácie
Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho
www.rybarikcentrum.sk a platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
Predávajúci si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu Všeobecných obchodných podmienok.

 


IX. Riešenie sporov

Zákon č.
391 / 2015 Z. z.
Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje alternatívne riešenie sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou (ďalej len „spor“) subjektom alternatívneho riešenia sporov.

Pre tento účel bola zriadená platforma RSO na riešenie ARS. Platformu RSO zriadila Európska komisia a kontaktným miestom platformy RSO v Slovenskej republike je Európske spotrebiteľské centrum v SR. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť on-line cez formulár následné konanie vedené niektorým zo subjektov mimosúdneho riešenia sporov ARS by malo trvať maximálne 90 dní a pre obe strany je bezplatné.